Τελευταία Αναθεώρηση: Αυγ 2022
Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Η Cubric Internet Services, που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως η «Εταιρεία», παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου σε πελάτες παγκοσμίως, και έχει την ευθύνη να προστατέψει τον κάθε πελάτη και να του παρέχει τις καλύτερες διαθέσιμες υπηρεσίες. Όλοι οι πελάτες της εταιρείας υπόκεινται στους ακόλουθους όρους χρήσης των υπηρεσιών.

Άν κάποιος χρήστης ή εκπρόσωπος αυτού δεν συμφωνεί με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της Εταιρείας. Οι χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρείας ή οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου αυτής (www.cubric.gr) θα αναφέρονται στο εξής ως «Πελάτης», ανεξάρτητα από το αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων της Εταιρείας.

1. Πνευματική Ιδιοκτησία

1.1 Αυτή η ιστοσελίδα είναι ένα από τα επίσημα ηλεκτρονικά καταστήματα της Εταιρείας. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας.

1.2 Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά, διανομή, τροποαποίηση, μεταπώληση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, λήψη, μεταφόρτωση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας.


2. Ευθύνη Εταιρείας

2.1 Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι το υλικό που θα μεταφορτώνει στον διακομιστή θα είναι έτοιμο και δεν θα απαιτεί καμία επιπλέον επεξεργασία ή τροποποίηση από την Εταιρεία για να λειτουργήσει. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία, τις ιστοσελίδες και τα δεδομένα του Πελάτη, κατόπιν αιτήματος του Πελάτη για τεχνική υποστήριξη ή εάν χρειαστεί να διενεργηθεί κάποιος έλεγχος από την Εταιρεία ή έπειτα από αίτημα των Αρχών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στην Πολιτική Εμπιστευτικότητας και τη Πολιτική Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων.

2.2 Η Εταιρεία γνωστοποιεί με email στον Πελάτη τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο Διαχειριστικό των υπηρεσιών του και για τον τρόπο μεταφόρτοσης των αρχείων του στον διακομιστη και δημοσίευσης αυτών στο Διαδίκτυο, την εγκατάσταση των email λογαριασμών και τις πληροφορίες για τη διαχείριση των υπηρεσιών του.

2.3 Η Εταιρεία μπορεί κατ'εξαίρεση, να παρέχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που δεν σχετίζονται αμιγώς με υπηρεσίες domain name ή φιλοξενίας ιστοσελίδων (πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη). Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία δεν έχει ευθύνη για την ορθότητα ή την πληρότητα αυτών των οδηγιών που θα δοθούν στον Πελάτη.

2.4 Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί ελέγχους στο περιεχόμενο των πληροφοριών που διοχετεύονται μέσα από το δίκτυο των διακομιστών της. Επίσης, δεν εγγυάται την αξιοπιστία, την ακρίβεια ή την ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της. Επιπλέον, δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο, ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους, και δεν είναι υπεύθυνη για τυχών ζημιές μπορεί να προκληθούν στον Πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων εξ'αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη.

2.5 Η Εταιρεία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

2.6 Η Εταιρεία ανά τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των Πελατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες φιλοξενίας στους servers της. Τα αντίγραφα αυτά αποθηκεύονται καθημερινά έως και 14 ημέρες πριν την τρέχουσα ημερομηνία. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να τηρεί αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων. Το αντίγραφο ασφαλείας που τηρεί ο Πελάτης θα πρέπει να μεταφορτώνεται στον προσωπικό του υπολογιστή.

2.7 Η Εταιρεία αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους διακομιστές της προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφάλειας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των Control Panel, PHP, MySQL, ASP.NET, Perl, Zend, ionCube κ.λπ. Είναι αποκλειστική υποχρέωση του Πελάτη, ειδικά σε περίπτωση που προκύπτουν περιστατικά ασφάλειας που θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία της υποδομής και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της Εταιρείας, να ενημερώνει αναλόγως τις ιστοσελίδες του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ενημερώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια (security updates) του κώδικα PHP, MySQL Queries, ASP.NET κ.λπ., έτσι ώστε να είναι συμβατές με τους servers της Εταιρείας και να μην τους θέτει σε κίνδυνο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, ή ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις, καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του Πελάτη να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων εφαρμογών και προγραμματιστικών γλωσσών Η/Υ που έχουν εγκατασταθεί στους διακομιστές της Εταιρείας.

2.8 Σε περίπτωση που ο Πελάτης ζητήσει ανάκτηση αρχείων, η Εταιρεία θα παραδώσει τις υπηρεσίες/τα προϊόντα μέσα σε λίγα λεπτά από την στιγμή της εξόφλησης. Σε κάποιες περιπτώσεις, λόγω της φύσης της υπηρεσίας, η παράδοση μπορεί να καθυστερήσει μερικές ώρες ή ημέρες. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η διαδικασία restore από backup ενδέχεται να αλλοιώσει το περιεχόμενο του site ή να το επαναφέρει σε προηγούμενη έκδοση.

2.9 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους ή από την μορφή παροχής της υπηρεσίας. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών backup/restore στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

2.10 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία μπορεί να προσαρμόζει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει μέσω τρίτων προμηθευτών, βάσει των προδιαγραφών του εκάστοτε προμηθευτή. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη και εκτεθειμένη στον ίδιο, ή οποιονδήποτε τρίτο, για οποιεσδήποτε αξιώσεις προκύπτουν από την παροχή αυτών των προϊόντων/υπηρεσιών.

2.11 Η Εταιρεία κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης ή αιτήματος των αρμόδιων Αρχών θα ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες για επιβολή του νόμου και μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν τον χώρο, τα αρχεία, τα email και το περιεχόμενο του Πελάτη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει την Εταιρεία σε αποκάλυψη όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που βρίσκονται στους διακομιστές της, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του Πελάτη.

2.12 Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει το περιεχόμενο της φιλοξενούμενης ιστοσελίδας διαθέσιμο (uptime) για πρόσβαση από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, κάθε στιγμή. Ο χρόνος διακοπής της υπηρεσίας ορίζεται ως απώλεια όλων των πακέτων από των υπηρεσιών της Εταιρείας προς τους παρόχους του δικτύου κορμού (backbone).

2.13 Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να κρατήσει τη μέση απώλεια διαθεσιμότητας των υπηρεσιών webserver ή database server σε ποσοστό 0,1% ή λιγότερο, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα, όπως μετριέται από την Εταιρεία.

2.14 Σε περίπτωση που ο webserver ή ο database server του shared πακέτου φιλαοξενίας που βρίσκεται η ιστοσελίδα του Πελάτη είναι διαθέσιμοι λιγότερο από 99,9% στο διάστημα ενός ημερολογιακού έτους, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να πιστώσει το πακέτο φιλοξενίας του Πελάτη με δωρεάν χρόνο φιλοξενίας ενός μήνα.

2.15 Ο χρόνος διακοπής μετριέται μετά από την κοινοποίηση από τον πελάτη της μη διαθεσιμότητας, τη στιγμή που γίνεται η διακοπή, μέσω του συστήματος υποστήριξης της Εταιρείας, είτε τηλεφωνικά προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης της Εταιρείας. Οι διαχειριστές υποδομής της Εταιρείας θα καθορίσουν το τέλος του χρόνου διακοπής.

2.16 Η πίστωση αφορά το μηνιαίο τέλος της βασικής υπηρεσίας που καταβάλλεται από τον Πελάτη για το πακέτο, για το όριο μεταφοράς δεδομένων που επιτρέπεται κάθε μήνα, αποκλείοντας τις αμοιβές για πρόσθετες υπηρεσίες, όπως πρόσθετες διευθύνσεις IP, υπηρεσίες υποστήριξης κ.λπ.


Περιορισμοί

2.17 Ο Πελάτης δεν θα λάβει οποιαδήποτε πίστωση για οποιαδήποτε αποτυχία, δυσλειτουργία ή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας του που προκαλείται από ή συνδέεται με:

 • Προγραμματισμένη ή επείγουσα συντήρηση και βελτίωση του τεχνολογικού εξοπλισμού της Εταιρείας.
 • Θέματα με την DNS, FTP, POP, IMAP ή SMTP πρόσβαση πελατών.
 • Ψεύτικες ή μη-επιβεβαιωμένες αναφορές για μη λειτουργία συστημάτων της Εταιρείας.
 • Πράξεις ή παραλείψεις του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του κώδικα (π.χ., CGI, Perl, HTML, ASP, κ.λπ.), οποιασδήποτε αμέλειας, σκόπιμης κακής μεταχείρισης, ή χρήσης των υπηρεσιών με παραβίαση των όρων της Εταιρείας και των διατάξεων της αποδεκτής πολιτικής χρήσης.
 • Διακοπές λειτουργίας αλλού στο διαδίκτυο που εμποδίζουν την πρόσβαση στον Πελάτη. Η Εταιρεία δεν είναι αρμόδια για τους browsers ή τους DNS που μπορούν να κάνουν αδύνατη την εμφάνιση της υπηρεσίας στον Πελάτη. Επίσης η Εταιρεία δεν είναι αρμόδια για προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας της ποιότητας πρόσβασης στο internet από τον παροχέα που έχει επιλέξει ο Πελάτης. Η Εταιρεία θα εγγυηθεί μόνο για εκείνες τις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχό της, δηλαδή τους διακομιστές, τους δρομολογητές των διακομιστών και την σύνδεση αυτών με το διαδίκτυο.
 • Περιστάσεις πέρα από τον λογικό έλεγχο της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κυβερνητικές δραστηριότητες, πολέμου, εξεγέρσεων, δολιοφθορών, ένοπλης σύγκρουσης, αποκλεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας, απεργίας ή άλλης διαταραχής εργασίας, της διακοπής ή της καθυστέρησης στη μεταφορά, απρόσιτη ή διακοπής ή καθυστέρησης στις τηλεπικοινωνίες ή τις υπηρεσίες τρίτων, επιθέσεων hacker ή ιών, αποτυχίας του λογισμικού τρίτων (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό του λογισμικού ecommerce, πυλών πληρωμής, συνομιλίας, στατιστικών ή scripts ανοιχτού κώδικα) ή ανικανότητας να ληφθούν οι πρώτες ύλες, οι προμήθειες, ή η ενέργεια που απαιτείται για τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού για την παροχή των υπηρεσιών.

Περιορισμός Ευθύνης - Αποζημίωση

2.18 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες, την Εταιρεία και θα την καλύψει έναντι κάθε χρηματικού κόστους συμπεριλαμβανομένων και τυχόν δικηγορικών αμοιβών. Επίσης, θα την καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ο Πελάτης, ή ο οποιοσδήποτε τρίτος, εναντίον της Εταιρείας, ή του ιδίου στην περίπτωση τρίτων, εξαιτίας των δραστηριοτήτων ή άλλων πράξεων του ή των περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω των server της Εταιρείας ή λόγω δυσλειτουργίας οποιουδήποτε διακομιστή μας, με ή χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη ή συνεργαζόμενου με αυτόν προσώπου.

2.19 Επιπροσθέτως, ο Πελάτης ρητώς δηλώνει και δεσμεύεται ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά της Εταιρείας οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οποιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται να παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και να αποζημιώσει πλήρως την Εταιρεία, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.

2.20 Η Εταιρεία κάνει σημαντικές προσπάθειες ώστε ο ιστότοπος της να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την χρονική εγγύτητα και την πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία οφείλει να ελέγχει τον δικτυακό της τόπο ως προς την ορθότητα της λειτουργικότητας και της εμφάνισης του για τις δύο (2) πιο πρόσφατες εκδόσεις των πλέον δημοφιλών περιηγητών (για παράδειγμα Goolge Chrome, Mozilla Firefox, Safari και Microsoft Edge). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει στη λειτουργικότητα ή το περιεχόμενο του δικτυακού της τόπου, εξ'αιτίας της χρησιμοποίησης από τον Πελάτη παλιότερης έκδοσης των παραπάνω περιηγητών, ή οποιουδήποτε άλλου περιηγητή.


3. Τιμολόγηση


Πολιτική Τιμολόγησης

3.1 Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων στον τιμοκατάλογο είναι σε Ευρώ (€) και συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. Η πληρωμή των υπηρεσιών και προϊόντων γίνεται προκαταβολικά. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη. Αυτονόητο είναι ότι ο Πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για το εκάστοτε προϊόν ή υπηρεσία κατά την παραγγελία. Τυχόν έξοδα εξόφλησης των υπηρεσιών που αφορούν τον Πελάτη (έξοδα κατάθεσης σε τράπεζα κ.λπ.), καταβάλλονται από τον Πελάτη.

3.2 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει προϊόντα, πακέτα ή προσφορές τα οποία διαθέτουν διαφορετικούς όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν σε ισχύ κατά την ημερομηνία και ώρα παραγγελίας του Πελάτη.

3.3 Η τιμή ενός premium domain name ορίζεται από το αντίστοιχο Μητρώο, αφορά το συγκεκριμένο κάθε φορά όνομα domain και εμφανίζεται στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης ονόματος domain της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν μεταβολές στην τιμή των premium ονόματων domain, οι οποίες προκύπτουν από μεταβολή του κόστους από το Μητρώο. Τα premium ονόματα domain εξαιρούνται από οποιαδήποτε online προσφορά της Εταιρείας.

3.4 Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για όποιους φόρους ή τέλη πρέπει να καταβληθούν σε οποιαδήποτε χώρα και σύμφωνα με οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία και αφορούν συναλλαγές που γίνονται από τον Πελάτη μέσω του προσφερόμενου διακομιστή. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι έχει την πλήρη ευθύνη για φόρους ή τέλη ή αμοιβές που σχετίζονται με την έναρξη, εγκατάσταση ή χρήση του server, των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διαθέτει ή των συναλλαγών που πραγματοποιεί.

3.5 Η Εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα εμπορική της πολιτική, ή σύμφωνα με τυχόν τεχνικούς περιορισμούς διαχείρισης των υποδομών της, δύναται να καταστήσει προϊόντα ή υπηρεσίες ως "μη εμπορικά διαθέσιμα" και να προσφέρει ανανεωμένη, εμπορικά διαθέσιμη εκδοχή αυτών των προϊόντων σε όποιον Πελάτη τυχόν επηρεάζεται από κάποια τέτοια μεταβολή.

3.6 Τα κουπόνια έκπτωσης και οι όποιες προσφορές αναφέρονται επί των προϊόντων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ισχύουν μόνο κατά την αρχική αγορά ή τη χρονική περίοδο προσφοράς τους και δεν επηρεάζουν την τιμή ανανέωσης κάποιας υπηρεσίας ή προϊόντος. Οι εκπτώσεις των κουπονιών προσφοράς δεν λειτουργούν συνδυαστικά με άλλες τυχόν εκπτώσεις ή προσφορές που δικαιούνται οι Πελάτες.


Πληρωμές

3.7 Η Εταιρεία για την διευκόλυνση των Πελατών της ορίζει τους παρακάτω όρους πληρωμών:

 • Για λόγους ταυτοποίησης και ασφάλειας των συναλλαγών, ο Πελάτης θα πρέπει να παράσχει περαιτέρω στοιχεία, εφόσον του ζητηθούν από την Εταιρεία, όπως ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.
 • Αν ο Πελάτης αρνηθεί ή δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητηθούν ή η συναλλαγή δεν ταυτοποιηθεί επιτυχώς από την Εταιρεία, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μην παρέχει την υπηρεσία καθώς και να μην επιστρέψει το ποσό της χρέωσης που αφορούσε αυτή την συναλλαγή.
 • Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε εικονικές, ψευδείς ή αθέμιτες αγορές υπηρεσιών. Ο Πελάτης είναι απόλυτα υπεύθυνος για χρεώσεις, τέλη, φόρους ή/και εισφορές που προκύπτουν από την αγορά υπηρεσιών από την Εταιρεία.
 • Ο Πελάτης αποδέχεται να παρέχει στο τμήμα υποστήριξης της Εταιρείας ό,τι στοιχεία του ζητηθούν, σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει επιβεβαίωση της συναλλαγής.
 • Πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή PayPal

3.8 Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του μέσω πιστωτικής κάρτας Visa, Mastercard, credits και κάθε άλλου μέσου που υποστηρίζεται από την Εταιρεία. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι τυχόν επιπλέον κόστη ή προμήθειες που τον αφορούν και που μπορεί να προκύψουν από ενδιάμεσες υπηρεσίες πληρωμών βαρύνουν τον ίδιο. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο Πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.

3.9 Ο Πελάτης που παραγγέλνει υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης λογαριασμού του να χρεώνεται η πιστωτική κάρτα του αυτόματα από την Εταιρεία κάθε μήνα (ή ανάλογα με τον κύκλο ανανέωσης της υπηρεσίας συνδρομής φιλοξενίας κάθε 12, 24, 36 μήνες ή ανανέωσης domain κάθε 12, 24, 36, 48 ή 60 μήνες). Με τον τρόπο αυτό ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να εισπράττει το αντίτιμο της υπηρεσίας σε κάθε ημερομηνία ανανέωσης και πριν η υπηρεσία καταστεί ληξιπρόθεσμη.


Διακοπή Υπηρεσιών/Συμφωνητικού

3.10 Το παρόν συμφωνητικό υπηρεσιών μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο Πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την Εταιρεία σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον Πελάτη.

3.11 Εάν ο Πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση των υπηρεσιών, τότε η Εταιρεία διακόπτει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Πελάτη και διαγράφει από τους διακομιστές της τις αντίστοιχες εγγραφές και αρχεία του Πελάτη χωρίς άλλη ειδοποίηση.

3.12 Σε περίπτωση που ο Πελάτης διατηρεί ανεξόφλητη μία ή περισσότερες υπηρεσίες στο λογαριασμό του, τότε η Εταιρεία έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής της υπηρεσίας, του ονόματος domain ή των λογαριασμών φιλοξενίας, χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας (backup) στον Πελάτη.

3.13 H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να τερματίσει ή να θέσει σε αναστολή τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον Πελάτη κατά βούληση, με ή χωρίς προειδοποίηση, και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού μιας ιστοσελίδας από έναν διακομιστή της ή τερματισμό κάποιας άλλης υπηρεσίας. Η επαναφορά υπηρεσίας ή των αρχείων σε λογαριασμό φιλοξενίας ιστοσελίδων δεν χρεώνεται εκτός αν οι ενέργειες επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου δημιουργείται στην Εταιρεία διοικητικό κόστος.

3.14 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει έναν λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων και του περιεχομένου, για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή. Ο Πελάτης συμφωνεί να διατηρεί εφεδρικά αντίγραφα (backup) όλων των αρχείων και βάσεων δεδομένων που φιλοξενεί στην Εταιρεία και συμφωνεί ότι η Εταιρεία δεν θα έχει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του.

3.15 Ο Πελάτης, εφόσον δεν επιθυμεί περαιτέρω τις υπηρεσίες της Εταιρείας, θα πρέπει να το δηλώσει μέσω της φόρμας ακύρωσης που βρίσκεται στη σελίδα διαχείρησης της υπηρεσίας. Με την αποστολή της φόρμας στέλνεται αυτόματα στον Πελάτη ένα email επιβεβαίωσης παραλαβής της αίτησης. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν παραλάβει το email επιβεβαίωσης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την Εταιρεία και το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

3.16 Σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής ή σε περίπτωση αδυναμίας χρέωσης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του Πελάτη λόγω μη διαθέσιμου υπολοίπου ή λόγω λήξης της ισχύς της κάρτας, οι υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται αυτόματα μετά την λήξη της συνδρομής.


Ενημέρωση Λήξης Υπηρεσιών

3.17 Ο Πελάτης λαμβάνει στο email διαχείρισης αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις για την επικείμενη λήξη των υπηρεσιών του 14, 7, 3, 1 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης τους, καθώς και την ημέρα της λήξης. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει τη λήψη email ειδοποιήσεων λήξης και μέσω SMS, επιλέγοντας οτί επιθυμεί να λαμβάνει ειδοποιήσεις με SMS καθώς και το κινητό του τηλέφωνο.

3.18 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία είναι σε κάποιες περιπτώσεις υποχρεωμένη να αποστέλλει ενημερώσεις λήξης σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα αν αυτό επιβάλλουν οι κανόνες λειτουργίας κάποιου μητρώου ονομάτων ή υπηρεσίας.

3.19 Στην περίπτωση που το όνομα domain ή υπηρεσία πρέπει να ανανεωθεί συγκεκριμένες μέρες πριν τη λήξη της, οι ημερομηνίες αποστολής των emails αλλάζουν και προσαρμόζονται ανάλογα ώστε να λαμβάνουν υπόψιν τις ημέρες αυτές.


4. Ανανέωση Υπηρεσιών

Το παρών συμφωνητικό ανανεώνεται αυτόματα σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή του τιμοκαταλόγου για το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά την χρονική περίοδο της ανανέωσης εκτός εαν ο Πελάτης δεν επιθυμεί περαιτέρω συνεργασία με την Εταιρεία και ενημερώσει εγκαίρως γι' αυτό.

Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει ότι η Εταιρεία έλαβε την ειδοποίηση της εξόφλησης της υπηρεσίας του κι ενεργοποίησε / ανανέωσε τις υπηρεσίες για τις οποίες πλήρωσε. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία δεν δύναται να εξακριβώσει τα στοιχεία πληρωμής από ανανέωση υπηρεσιών (π.χ. μη παράδοσης του email ενημέρωσης στην Εταιρεία, μη παροχή απόδειξης πληρωμής) τότε η Εταιρεία δύναται να διακόψει τη λειτουργία των υπηρεσιών, χωρίς καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημίες ή βλάβες μπορεί να προκληθούν από τον τερματισμό / διακοπή των υπηρεσιών της προς τον Πελάτη.


Συνδρομητικές Πληρωμές

Για να εξασφαλίσει η Εταιρεία την αδιάκοπη λειτουργία των υπηρεσιών του Πελάτη, οι υπηρεσίες της Εταιρείας ακολουθούν το συνδρομητικό μοντέλο. Χρησιμοποιώντας το site της Εταιρείας και σύμφωνα με αυτό το συνδρομητικό μοντέλο, ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο λογαριασμός του υπόκειται σε αυτόματες πληρωμές ανανέωσης. Αυτό σημαίνει πως για νέες αγορές ή ανανεώσεις υπηρεσιών που πληρώνονται με κάρτα ή credits, ενεργοποιείται αυτόματα η συνδρομή του Πελάτη και η υπηρεσία του θα ανανεώνεται στο μέλλον μέσω του αντίστοιχου επιλεγμένου τρόπου πληρωμής. Πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια χρέωσης, ο Πελάτης θα ειδοποιείται με ενημερωτικό email για τη χρέωση που θα ακολουθήσει. Το συνδρομητικό μοντέλο εφαρμόζεται σε όλες τις υπηρεσίες του της Εταιρείας.

Εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί να ανανεώνεται αυτόματα η συνδρομή της υπηρεσίας του, μπορεί εύκολα να την απενεργοποιήσει μέσα από τον Πίνακα Διαχείρισης του λογαριασμού του στην Εταιρεία.

Χρειάζεστε βοήθεια άμεσα;

Η ομάδα υποστήριξής μας είναι εδώ για εσάς 24/7

support@cubric.gr Στείλτε μας μήνυμα